Viser arkivet for stikkord nettavis

APDM søker Teamleder for brukeropplevelse (UX) og Interaksjonsdesigner

A-pressen Digitale Medier er et miljø sammensatt av mennesker som er genuint opptatt av alle sider av nettpublisering. Vi skal bli flere, og søker til hovedkontoret i Oslo 

  • et erfarent UX-hode som både vil være med å flytte grenser og å ta ansvar for å bygge opp en slagkraftig usabilityavdeling
  • en sulten interaksjonsdesigner som har lyst å jobbe med medie-Norges beste utviklingsavdeling
Les mer…

A-pressen Digitale Medier søker produktsjefer

A-pressen Digitale Medier (APDM) samler de digitale satsingene til Norges nest største mediekonsern under én paraply. Selskapets sentrale utviklingsavdeling har høye mål og bidrar til kraftig vekst for konsernets digitale plattformer.  De vi ansetter vil bli del av et av de mest kompetente og ambisiøse miljøene innen digital medieutvikling i Norge. 

Vi søker etter:

  • Produktsjef nettavis
  • Produktsjef sosiale medier
  • Produktsjef nye inntekter

(mer om de enkelte stillingene under)

For mer informasjon om samtlige tre stillinger, ta kontakt med Leder for produktutvikling, Pål Nedregotten, på telefon 90 89 91 90. Søknad sendes på epost til stillingledig@apdm.no innen utgangen av torsdag 15. april.

Stillingene ligger til APDMs utviklingsavdeling (A-pressen interaktiv), en sentral enhet i konsernet med ansvar for innovasjon, produkt- og forretningsutvikling, samt teknisk utvikling og drift av A-pressens 50 lokale nettaviser.

Våre produktsjefer er kompetansemessige spydspisser for hele konsernet innen sine områder, og rollene er svært synlige. Du vil måles på evnen til å skape trafikk og generere inntekter innenfor ditt område.

Som produktsjef vil du ha:

  • Ansvar for et spesifikt produktområde og være limet mellom de kommersielle og redaksjonelle miljøene på den ene siden, og det tekniske utviklingsmiljøet på den andre.
  • Følge opp, innhente og bearbeide ønsker om produktforbedringer og nyskaping fra de lokale mediehusene og øvrige deler av organisasjonen, for å omsette dette til produktstrategi og utviklingsplaner.
  • Kontinuerlig dialog med de tekniske ressursene for justering og evaluering underveis i utviklingsprosessen.
  • Ansvar for utrulling i lokalavisene med dertil hørende veiledning og løpende evaluering når et produkt er klart for lansering og skal ut til forbrukeren (gjennom våre nettaviser).
  • Et tett samspill med ledergruppen, designere, utviklere og andre produktsjefer, samt mennesker som vil ha bruksanalyse som sitt hovedfelt. Du vil være en av de viktigste premissgiverne for de løpende utviklingsprioriteringene innen ditt produktområde. 

Du må være i stand til å ha et helhetsperspektiv på samspillet mellom redaksjonelt produkt, kommersielle flater og tjenester, men også forståelse for de vesentlige detaljene som gir suksess på nettet. Idealkandidaten for alle stillingene har en kombinasjon av redaksjonell, kommersiell og teknisk bakgrunn – men vi er klar over at svært få personer har denne profilen. Interesse, nyskjerrighet, lærenemhet og kommunikasjonsevner kunne kompensere for manglende erfaring fra ett av områdene.

Produktsjefene rapporterer til leder for produktutvikling.

Vi benytter Scrum som arbeidsmetodikk på teknisk side, og jobber med å innføre LEAN som overordnet prinsipp for produktutvikling.

Rollene vi ønsker å besette er:

Produktsjef nettavis

De lokale nettavisene er navnet og det digitale limet i vår produktportefølje. Det er gjennom nettavisene alle våre andre produkter distribueres og får trafikk. Ditt ansvar er å sørge for at våre nettaviser opprettholder og styrker den posisjonen i lokalsamfunnene som lokalavisa alltid har hatt på papir.

Du vil følge opp redaksjonelle arbeidsformer, samspill mellom nett- og papirutgaver, redigering og desking – og ikke minst hvordan floraen av nye produkter og endringer i hovedproduktet implementeres og tas i bruk. Men du vil også måles på i hvor stor grad den trafikken vi skaper gjennom våre redaksjonelle produkter og tjenester skaper inntjening for avisene.

Oppfølging av måleparametre (trafikk, brukermønstre, inntekter), benchmarking og utrulling av nye produkter er et bærende element av jobben – og dermed også løpende dialog med de lokale nettavisene.  

En slik tett kontakt krever sterk kunnskap om og demonstrert kompetanse på hvordan skrive og designe for nett, samt dyp forståelse for nettbruk og nettjournalistikk. Erfaring fra lokal nettavisdrift en fordel, men ikke et krav. 

Et annet viktig ansvarsområde for stillingen er utvikling innen mobile plattformer og de kommende mediebrett-plattformene, og vi ønsker spesifikt at du skal bidra sterkt til å utforske robuste forretningsmodeller for innholdsbaserte tjenester. Som produktsjef nettavis vil du være sentral i utviklingen av produkter som er viktige for hele konsernet A-pressen.

Foruten den daglige oppfølgingen av de aktivitetene vi allerede gjør på mobile plattformer, vil hovedoppgaven være å initiere nye prosjekter og bygge vår kompetanse innen området. Dessuten må du jobbe tett med de andre produktsjefene og miljøene ute i avisene for å sikre at de tar et mobilt perspektiv innover seg i sine prosjekter.

Du må helst ha redaksjonell bakgrunn, men stillingen forutsetter at du også har et kommersielt og teknisk blikk.

Produktsjef sosiale medier 

A-pressen digitale medier ønsker å konvertere tradisjonelle passive avislesere til aktive avisbrukere. Gjennom Origo.no har vi skapt funksjonalitet som øker avisenes dialog med leserne, og gitt rom for nye redaksjonelle og kommersielle tjenester. I dag bruker cirka 15 prosent av våre lesere Origo direkte eller indirekte (gjennom lokalavisen). Vi ønsker å styrke andelen betraktelig. 

Dagens nettaviser er blitt arenaer for lesernes digitale liv (gjennom lokale- og tematiske blogger, debatter, bildedeling og kalendere m.m). Vi vil  videreutvikle disse møteplassene og dyrke frem større engasjement hos leserne våre.  Vi ønsker også å styrke papiravisene gjennom økt brukerinvolvering. For tiden kjører vi tre omfattende pilotprosjekter der vi bruker Origo som et verktøy for å knytte brukerdeltakelse til papirutgavene av avisene våre.  

Origo er et sosialt og lokasjonsbasert verktøy som fungerer i samspill med andre sosiale tjenester som f.eks. Twitter og Facebook. 

Produktsjef for sosiale medier har ansvar for løpende produktutvikling, implementering av verktøyene fra Origo (og andre sosiale verktøy) og hvordan disse anvendes til å styrke lokalavisenes posisjon gjennom brukerdeltakelse. Vi kjører nå flere utviklingsløp som på ulike måter integrerer verktøyene fra Origo sømløst med nettavisene.

En viktig oppgave vil i tillegg være å identifisere hvordan de sosiale mediene kan bidra til å styrke inntjeningen til våre nettaviser. En verdifull egenskap vil også være å kommunisere mulighetene i sosiale verktøy til redaksjonelle og kommersielle miljøene i avisene. 

Vi ser etter en person med god redaksjonell forståelse og erfaring. Det er en forutsetning at du har en inngående forståelse for sosiale medier, og har ideer og lyst til å bruke ny teknologi i samspill med tradisjonelle medier for rekruttere avisbrukere og påvirke morgendagens journalistikk. 

Du vil jobbe i et miljø som har lang erfaring med bruk av sosiale medier i redaksjonelle tjenester. 

Produktsjef nye inntekter

I dag lever vi nærmeste utelukkende av annonseinntekter på våre nettprodukter. I fremtiden ønsker vi å lage produkter og tjenester som også gir oss andre inntektsstrømmer.

Produktsjef nye innteker vil få som mandat å sikre at vi utvikler og implementerer slike tjenester, og at vi gir tjenestene den røktingen som skal til for å lykkes over tid. Tjenestene vi ser for oss spenner fra rent redaksjonelle konsepter der vi tar betalt fra brukerne til kommersielle applikasjoner der det står en leverandør eller en annonsør bak. Noen ganger vil det være redaksjonen du må få med deg, andre ganger annonseavdelingene. Veldig ofte begger deler.

For å gi produktsjefen en kick-start har vi etablert et tett partnerskap med vår søsteorganisasjon Nettavisen (som A-pressen digitale medier eier sammen med Hjemmet Mortensen), som allerede har implementert et spekter av slike tjenester med god inntjening. Vi vil lansere en del allerede før den nye produktsjefen er på plass – og det vil dermed være inntektsstrømmer å følge opp fra dag èn.

Arbeidet med nye inntekter krever god forståelse for redaksjonelle prioriteringer og tekniske muligheter, men først og fremst må du være analytisk, kommersielt kreativ og ha gode kommunikasjonsevner: Du skal både håndtere en bred flora av eksterne partnere, og mestre å selge inn tjenestene til våre egne mediehus slik at de bidrar med det løftet som skal til for å lykkes.